Thema’s Muziek & Drama

Thema 1: Welkom
Muziek: Ik en jij (2 x 25 minuten)
Aandacht geven aan een goede stemplaatsing en resonantie.
Les A: ik en jij en wij allemaal.
• Instap: de lln. gaan in een grote kring zitten . Je leert hen een nieuw aftelrijmpje aan. Eerst in een grote kring later in een kleine kring.
• De lkr. zingt het liedje voor. De lln. zingen nog niet mee.
• De lkr. zingt het lied nog voor en de lln. zingen mee. De lkr. laat de lln. het aantikken met hun handje mee oefenen. Er worden terug verschillende kleinere groepjes gemaakt.
• Daarna wordt het liedje langer gemaakt. De 1ste zin wordt gezongen en dan direct de 2de zin erachter. De lln. doen wat er in het liedje gezongen wordt. De lkr. zingt het liedje eerst een aantal keren en de lln. luisteren en stappen rond na een aantal keer zingen ze mee.
• Afwerken: de lln. staan per 2. Bij zin 1 blijven ze staan en bij zin 2 stappen ze rond. De les wordt geëindigd met vrolijk zingende liedjes die de lln. nog kennen uit de kleuterklas.
Les B: het hele, nieuwe lied ‘ ik en jij’.
• Instap: spelletje: de koekoek roept de namen van de kinderen. De lln. zingen voor en de kinderen zingen telkens na.
• Een rondje lekker meezingen: er worden gekende liedjes gezongen en de lln. zingen deze mooi mee.
• Deel 1 van het lied “ik en jij” herhalen: het eerste deel van het liedje wordt voorgezongen. De lln. zingen dit daarna samen mee.
• Het hele lied “ik en jij”: het lied wordt verder gezongen en aangeleerd.
Materiaal: mp3 mp3 pdf
Drama: rara, wat doen wij in de klas?
Zie jaarplanning drama.

Thema 2: Straat
Muziek: In mijn straat (25 minuten)
De leerlingen kunnen elementen van het ritmische klimaat bij liederen herkennen en realiseren. De kinderen kunnen een eenvoudig ritme instrumentaal uitvoeren.
Les:
• Stemvormingsoefeningen en klankspel: Leerlingen bootsen geluiden van in de straat na.
• Het lied aanleren: aan de hand van verschillende opdrachten.
• Zangfase: leerlingen zingen gemakkelijke delen mee, leerkracht neemt de moeilijkere nog op zich.
• Oefenfase: lied wordt helemaal aangeleerd.
• Verwerkingsfase:
• 2 groepen: ene groep lied zingen,
andere begeleiden met ritmestokjes.
Materiaal: mp3 mp3 doc
Ritmestokjes
Muziek: De straat (2 x 25 minuten)
De leerlingen kunnen kort en lang in streepjesnotatie lezen.
Les:
• Luisteren naar en vertellen over straatgeluiden
• Leerlingen luisteren nog eens naar een fragment en tekenen alle plaatsen waar Bob langsrijdt.
• Instrumenten kiezen die het geluid van bepaalde straatgeluiden kunnen nadoen.
• Muzikaal spel met de verschillende groepjes.
• Spreektekst inoefenen met de leerlingen.
• Ritme van spreektekst wordt weergegeven aan de hand van streepjesnotatie.
• Leerlingen voeren spreektekst op, andere leerlingen spelen dit ritme op de instrumenten.
• Bewegen: de leerlingen spelen voor lange vrachtauto’s op de ‘Muziek van Bob.’
Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc
Instrumenten

Thema 3: Herfst

Muziek: Regen (2 x 25 minuten)
De kinderen kunnen een eenvoudig ritme herkennen, uitvoeren en grafisch noteren.
De leerlingen luisteren en bespreken een opname van een regenbui.

• De leerlingen maken samen regenmuziek.(hard naar zacht, luid naar stil,…)
• Leerlingen leren een tekstje aan en spelen hierrond een muzisch spel.
• Samen de tekst ‘Tikke takke regen’ zingen en ondertussen een aantal opdrachten rond dit liedje.
• Leerlingen spreken de leerkracht steeds na als bij een echt ritmespel.
• Leerlingen kunnen een grafische notatie van het lied lezen. Ze maken met deze notatie een regentekening.
• Lied wordt aangeleerd en begeleid met instrumenten.
• Ritme herkennen en kunnen meespelen.
Materiaal: mp3 mp3 mp3 doc
Instrumenten
Tekenmateriaal
Muziek: Alles ritselt in de herfst
De kinderen kunnen kenmerken van de geluidsomgeving onderscheiden en bewust ervaren.
Les:
Instap: de leerlingen luisteren naar het lied. De leerlingen krijgen allerlei opdrachten die ze moeten uitvoeren:
• Goed naar de woordjes luisteren
• Welke mensen spelen er ook mee in het liedje?
• Waar zijn we? Hoe weet je dat?
• Zou je ook kunnen weten welk weer het is? Hoe weet je dat dan?
Leskern:
• Herfstgeluiden: de leerlingen luisteren naar herfstgeluiden. Er worden prenten op het bord gehangen . Met deze prenten maak je een geluidenpartituur. De lln. vertellen vanuit hun ervaringen nog over de herfst.
• Het lied aanleren: de lkr. zingt het lied voor. De melodie wordt stapsgewijs aangeleerd.
• Spelen met het lied: het lied komt telkens weer terug met verschillende opdrachten of begeleidingen.
Materiaal: mp3 mp3 mp3 doc pdf
Dunne, droge takjes
Gedroogde bladeren
Drama: onweer
Zie jaarplanning drama

Thema 4: Sinterklaas
Muziek: Sint en Piet op het dak
De kinderen kunnen genoteerde stijgende en dalende melodische lijnen verklanken en herkennen in een luistervoorbeeld. Lln. voeren spreektekst uit met ritmische begeleiding.
Les:
• Verhaal voorgelezen door leerkracht.
• Leerkracht spreekt tekst duidelijk en ritmisch voor.
• Leerlingen doen bewegingen van hoog naar laag.
• Leerlingen spelen en bewegen: hoog en laag (toneeltje)
• Leerlingen spelen en noteren: hoog en laag (1ll. Speelt op xylofoon andere ll. wijst aan op de tekening)
• Lied zingen aan de hand van grafische kaarten.
• Spelen met de kaarten om het lied sneller aan te leren.
• Afsluiting
Materiaal: mp3 mp3 doc
Drama: cadeautjes.
Zie jaarplanning drama.

Thema 5: Sprookjes
Muziek: De tovenaar
De kinderen ervaren dat de muziek verschillende betekenissen kan weergeven.
Les:
• Gesprek: klasgesprek over een tovenaar.
• Spreektekst: De tekst wordt op een spannende manier voorgelezen. De tekst wordt een aantal keer herhaald. Leerlingen die de tekst kennen, mogen meedoen aan de hand van ritmestokjes en gebaren.
• Muziek maken en bewegen: geheimzinnig.
4 kinderen kiezen instrumenten en bespreken waarom dit hoort. Andere kinderen zeggen spreektekst voor terwijl de 4 leerlingen meespelen op instrumenten.
• Muziek maken en bewegen: boos. Enkele leerlingen zoeken instrumenten die passen bij een boos gevoel. Waarom?
Andere kinderen spreken de tekst terwijl de andere leerlingen met hun instrumenten meedoen.
• Luisteren en bewegen: Leerlingen in 2 groepen: Boze en geheimzinnige tovenaars. Leerlingen herkennen in liedjes de sfeer van hun muziek.
• Afsluiting:
Klankspel: hard en zacht: Waar is de sleutel? 1 leerling gaat buiten en zoekt via geluiden waar de sleutel zich in de kring bevindt.
Materiaal: mp3 mp3 doc
Tovenaarsattributen
Instrumenten
Muziek: Heks Karoetsie:
De leerlingen kunnen passend bewegen op de muziek en klank. De leerlingen kunnen de hoge en lage tonen herkennen. De leerlingen kunnen op gevraagde woorden en klanken zelf muziek maken met behulp van instrumenten De leerlingen kunnen het nieuw aangeleerde lied correct, expressief en enthousiast zingen.
Les:
Inleiding:
• Grote prent van een bos projecteren op scherm -> Wat brengen de leerlingen aan over het bos? Fantasie de vrije loop. Schrijvers van verhalen, sprookjes en liedjes gebruiken bos als achtergrond Waarom? Griezel.
Kern - Beluisteren:
• Beluistering 1 (cd) : verwoorden over wat liedje gaat.
• Beluistering 2 (zelf) : prentjes juist leggen.
• Beluistering 3 (cd) : Liedzinnen juist leggen.
• Beluistering 4 (zelf) : Hoog en laag waar gaat de heks de trap op? + pauzeren achter iedere liedzin.
• Beluistering 5 (cd) : Uitbeelden van de sfeer en melodie .
• Laatste woord 1x klappen
• Hoge woordjes springen.
Kern – Verwerking: liedje inzingen.
• Voor en nazingen liedzin per liedzin + zelfstandig zingen (1e x)
• Zelfstandig zingen
• Onheilspellende fluistertoon
• In de lucht de toonhoogten mee tekenen.
• Laatste woordje ‘poets’ mogen ze heel luid roepen.
Slot: toverspreuken met hoog en laag zelf uitvinden per 2.
Materiaal: mp3 mp3 doc doc doc doc
Prent van een bos - Prenten over het verhaaltje voor alle leerlingen
Liedzinnen voor alle leerlingen - Gekleurd blad voor alle leerlingen

Materiaal Disney: doc ppt Medley
Liedjes: mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3
Prenten: jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg


Drama: de koningin huilt.
Zie jaarplanning drama


Thema 6: Carnaval
Muziek: Carnavalslied
De kinderen kunnen genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.
Les:
Voorbereiding:
• Iedere leerling neemt een grappig hoofddeksel mee naar de klas
Stemvorming + aanbieden
• Leerlingen doen stemopwarmingsoefeningen en leren een goede zanghouding aan. De leerkracht neemt vooraan een goede zanghouding aan en doet een aantal muziekinstrumenten na met de stem.
• De leerlingen doen de leerkracht na.
• De leerlingen gaan het lied en de zang beluisteren en doen een aantal meedoe-oefeningen (5-tal beluisteringen).
Inzingen
• Daarna breekt de zangfase aan en de leerlingen zingen eerst de makkelijke zinnen mee en nadien.
Verwerken
• Expressief bewegen op het lied (gebruik van de gekke hoofddeksels die leerlingen meegebracht hebben).
• Sluit af met het lied te zingen terwijl je de polonaise doet.
Materiaal: mp3 mp3 mp3 pdf
Grappig hoofddeksel voor iedereen
Muziek: Carnaval Dzjing Boem
De kinderen kunnen genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.
Les:
• Gesprek: Leerkracht laat carnavalsmuziek horen. Bij welk feest hoort dit? Er wordt samen met de kinderen een gesprek gevoerd over carnaval.
• Aanleren van een strofe:
Leerkracht zingt het lied Dzjing Boem verschillende keren voor. Ondertussen worden er vragen gesteld.
• Spelen bij het strofe:
• Alle kinderen krijgen een instrument. Verschillende instrumentengroepen zoveel mogelijk bij elkaar zetten.
Leerlingen spelen op instrumenten door het ritme van tekstfragmenten uit het couplet op hun instrument te imiteren.
• Zingen en spelen bij het refrein:
Het refrein inoefenen, regel voor regel op ritme van de tekst.
• Lied opvoeren met begeleiding van de instrumenten.
• Afsluiting: Carnavalsoptocht door het lokaal onder begeleiding van de muziek.
Materiaal: mp3 doc
Trom
Verkleedkleren