MUZISCHE VORMING IS EEN PROCES MET LEEREFFECTEN

Een deel van de bedenkingen in dit stukje komen uit het theoretische deel van: Van Ransbeeck, Alix & Blondeel, André, Leren leren met muzische vorming, notities bij een kunstvriendelijke school, Canon Cultuurcel Departement Onderwijs, 1999)

WAT ZIJN DE DOELEN VAN MUZISCHE VORMING?
Het hoofddoel van muzische vorming kunnen we zo formuleren: het stimuleren van de wisselwerking tussen ervaring en vormgeving. (beschouwen en creëren)
Verder zijn er belangrijke doelen in verband met :
  1. De identiteit van het kind : bewust worden van het eigen gedrag, de eigen mogelijkheden en beperkingen. Verruimen van de eigen ervaringswereld door confrontatie met die van de anderen.
  2. De emotionele/intellectuele ontwikkeling van het kind : zelfstandigheid, zelfzekerheid, durf, creatief vermogen, verbeeldingskracht, fantasie.
  3. De sociale ontwikkeling van het kind. Samenwerken, leren communiceren.
  4. De expressievaardigheden van de deelgebieden en het geheel van muzische vorming.

HET EIGENLIJKE LEREN IS EEN PROCES DAT ZICH BIJ HET KIND AFSPEELT
Onze onderwijsactiviteiten kunnen dat alleen maar beïnvloeden. Wat geleerd wordt is niet zonder meer gelijk aan de geleverde prestaties. Leren hangt nauw samen met de manier waarop er geleerd wordt.
Een voorbeeld: Twee klassen leren een dansje voor het schoolfeest. De ene klas moest bij opgelegde muziek opgelegde bewegingen instuderen. De andere klas ging improviserend op zoek naar passende bewegingen bij allerlei muziekstukken. Ze zochten naar een verhaal of een thema, kozen het daarvoor meest geschikte stuk muziek en gebruikten de gevonden bewegingen van de improvisatie om het dansje te maken. Toch leken de dansjes van de twee klassen erg op elkaar.


MUZISCHE VORMING IS EEN PROCES MET LEEREFFECTEN:
Zelfzekerheid, durf, zelfvertrouwen bereik je door oefeningen die geen foute oplossingen kunnen opleveren:
“zoek eens uit welke muziekstukjes bij elkaar horen”
“hoe kan je zien dat het een oude heer is die de straat oversteekt?”
“Welke kleur zou je hier nog kunnen gebruiken?”
Zelfstandigheid bereik je door probleemstellend te werk gaan
“ Probeer met je groepje een bewegingsstukje te maken waarin je trage en snelle bewegingen met elkaar afwisselt.”
“ Bedenk een spelsituatie waarin twee mensen voorkomen die ongelijk zijn.”
Creativiteit bereik je door open opdrachten :
“ Op hoeveel verschillende manieren kan je jezelf klein maken ?”
“ Hoe zou het verhaal nog kunnen eindigen ?”
“ Welke kleuren kies je om het beangstigend te maken ?”
Zin voor samenwerken
Communicatievaardigheid (Het correct geven en begrijpen van boodschappen)
Expressievaardigheden leren en leren over de expressiedomeinen

BEPERKINGEN EN VOORDELEN
Deze benadering stelt het kind in zijn ontwikkeling helemaal centraal. Het vormt een noodzakelijk aanvulling om de andere twee omschrijvingen. Een nadeel is dat het n,iet op zich kan bestaan omdat het eigenlijk voor het hele basisonderwijs en het specifieke van muzische vorming te weinig in het daglicht stelt.